Obchodní podmínky

HOST UBYTOVÁNÍM SE V HOTELU relax park – MODRÁ STODOLA souhlasí bezvyjímky s následujícími podmínkami:

Ič: 05704545
Kamýcká 651, Praha 6
recepce@modrastodola.cz
tel: 227031888

Součástí tohoto řádu jsou storno podmínky, které naleznete v sekci ceníky.

Tento ubytovací a provozní řád se vztahuje na ubytování v pokojích a apartmánech hotelu relax park – MODRÁ STODOLA, na adrese Spojovací 918 a Velvarská 6, Horoměřice, 252 62, Praha – západ, který provozujeRelax park Modrá stodola, se sídlem Kamýcká 651/31, 165 00 Praha 6, IČ: 05704545, DIČ: CZ05704545,  (dále jen ,,ubytovatalel´´). jakož i na další služby poskytované v ubytovacím zaříení jeho hostům a návštěvníkům. Práva a povinnosti smluvních stran smlouvy o ubytování v ubytovacím zařízení, na základě které vznikne ubytovanému a návštěvníkovi (dále též jen ,,host´´, ubytovaný apod.) právo na přechodné a časově omezené ubytování a poskytování dalších doplňkových služeb, se řídí i ustanoveními tohoto ubytovacího řádu. Host se s tímto ubytovacím řádem seznámil (a současně ho bez výhrad akceptuje) před uzavřením smlouvy o ubytování o ubytování na internových stránkách ubytovatele www.modrastodola.cz což host potvrzuje jedním nebo více úkony: 

 • vyplněním Registračního formuláře
 • zaplacením zálohy
  provedením nezrušitelné rezervace na ubytování nebo další služby
 • zaplacením ceny služby poskytované v ubytovacím zařízení
 • jiným faktickým úkonem (např. zasláním objednávky rezervace ubytování elektronickou cestou prostřednictvím emailu, nebo jinou písemnou formou, které byly adreovány ubytovateli apod.) z něhož bude patrno, že má zájem s ubytovatelem uzavřít smlouvu o ubytování nebo využít služeb, které jsou v ubytovacím zařízení poskytovány a doručením potvrzení rezervace ubytování ze strany ubytovatele apod.

Smlouva o ubytování a smlouva o poskytnutí služeb v ubytovacím zařízení je uzavřena odesláním potvrzení ubytovatele o akceptaci objednávky ubytování (odesláním potvrzení rezervace ubytování) elektronickou cestou či jiným obdobným způsobem, odesláním potvrzení ubytovatel o akceptaci poskytnutí služeb v ubytovacím zařízení elektronickou cestou, faktickým zahájením ubytování v ubytovacím zařízení (podpisem Registrační karty) nebo jiným faktickým úkonem, z něhož vyplývá, že host má zájem ubytovací zařízení užívat.

 • Host při nástupu k ubytování předloží ubytovateli, či jím pověřené osobě, osobní doklady (platný občasnký průkaz, platný cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti) všech ubytovaných osob. Po předložení dokladu totožnosti obdrží host hotelovou kartu a bude zapsán do hotelové knihy hostů. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ubytovateli ceny v souladu s platným ceníkem zpravidla při zahájení pobytu. Cena ubytování je splatná při předložení vyúžvoání (host má nárok na vystavení faktury s budoucí splatností pouze v případě, že má objednatel s provozovatelem hotelu uzavřenu Obchodní smlouvu). Ceník přechodného ubytování a ceník poskytovaných služeb je k nahlédnutí na recepci ubytovacího zařízení a současně na internetových stránkách www.modrastodola.cz s tím, že host potvrzuje, že se s ceníkem poskytovaných služeb seznámil před uzavřením smlouvy o ubytování nebo smlouvy o poskytování služeb a cenu ubytování a služeb poskytovaných v ubytovacím zařízení akceptuje. Seznámení se s obsahem ceníku služeb a akceptaci ceníku služeb ze strany hosta vyplývá ze zaplacení zálohy, potvrzení rezervace na ubytování nebo zaplacením ceny služby poskytované v ubytovacím zařízení nebo podpisem registrační karty a zahájení faktického pobytu v hotelu. Platbu ceny ubytování lze provést hotově nebo platební kartou. Hotel má právo odmítnout ubytovat hosta, který je pod jakýchkoliv omanmných a návykových látek.
 • Ubytovatel je oprávněn z důvodu zvláštního zřetele hodných poskytnout hostovi jiné než sjednané ubytování, pokud se objednané a potvrzené ubytování svým charakterem a úrovní neodlišuje od původně sjednaného ubytování.
 • Host má právo používat prostory, které mu byly vyhrazeny k ubytování, užívat společné prostory ubytovacího zařízení a využívat služeb souvisejících s ubytováním. Ubytovatel je povinen odevzdat hostovi prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. Host je povinen užívat řádně prostory vyhrazené pro jeho ubytování. Bez souhlasu ubytovatele nesmí host v těchto prostorech provádět žádné změny.
 • Host má právo se ubytovat na zákaldě objednaého ubytování nejdříve od 15.00 hodiny a nejpozději do 22.00 hodin daného dne. Ubytovatel do dané doby rezervuje pokoj pro hosta není-li dohodnuto jinak (non refundable rezervace).
 • Není-li ubytovací doba sjednaná předem jinak, host uvolní a opustí pokoj nejpozději do 11.00 hodin posledního dne ubytování. V případě, že tak host neučiní ve stanovené lhůtě, může mu ubytovatel účtovat pobyt i za další jednodenní ubytování za každý následující den až do skončení ubytování.  V případě, že je apartmán nebo pokoj již dříve rezervovaný a host po skončení ubytování prostory vyhrazené pro jeho ubytování neuvolní, vyhrazuje si ubytovatel právo pokoj užívaný hostem otevřít za účasti tří osob, věci hosta sepsta a následně je uložit na bezpečném místě tak, aby prostor mohl užívat host, který si jej rezervoval. S tímto postupem ubytovaný souhlasí. Dále bere ubytovaný na vědomí, že pokud z důvodu porušení jeho povinností s uplynutím doby ubytování a neuvolněním prostoru vymezeného pro jeho ubytování nebude možné zajistit uvolnění pokoje výše uvedeným způsobem, odpovídá host ubytovateli za škodu způsobenou ubytovateli, a to včetně ušlého zisku.
 • Požádá-li host před skončením ubytování o prodlužení ubytování a ubytovatel má možnost mu vyhovět, může mu nabídnout i jiný pokoj, než ve kterém byl původně ubytován.
 • Pro návštěv hostů je vyhrazen společný prostor v přízemí ubytovacího zařízení. Návštěvy v pokojích se mohou přijímat pouze s předchozím písemným souhlasem hotelu. Host nemí bez souhlasu ubytovatele mít v ubytovacím zařízení žádné zvíře. Host souhlasí s tím, že odpovídá ubytovateli za škody, které byli způsobeny zvířtaty, kterým umožnil pohyb v ubytovacím zařízení i přes zákaz.
 • Host není oprávněn v ubytovacím zařízení bez předchozího souhlasu ubytovatele přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací a nesmí používat v pokoji vlastní elektrické spotřebiče, zvláště pro vytápění či ohřev, s vyjímkou těch, které slouží osobní hygieně, tj. holících strojků, masážních strojků, vysoušečů vlasů a podobně, pokud jsou tyto elektrické spotřebiče bezpečné a bez vad ohrožujících jejich bezpečný provoz. Host může používat také spotřebiče s malým příkonem, sloužící osobní potřebě, tj. notebooky, tablety, nabíječky k telefonům apod. a to za stejných podmínek, jak jsou výše určeny pro ostatní elektrické spotřebiče.
 • Host při odchodu z pokoje uzavře okna a vodovodní kouhoutky, vypne elektrické přístroje, vytáhne všechny elektrické spotřebiče ze zásuvky, např. nabíječku na notebook, který si přivezl, (s vyjímkou lednice a dalších spotřebičů, které musí být trvale připojeny do elektrické sítě a jsou v pokoji trvale umístěny ubytovatelem). zhasne světla a vytáhne hotelovou kartu ze ,,spínací skříňky´´ a následně pokoj uzavře. V případě, že ukončuje pobyt odevzdá hotelovou kartu na recepci hotelu. Z bezpečnostních důvodů není povoleno ponechávat děti mladší patnácti let v pokoji a ostatních společenských prostorech ubytovacího zařízení bez dozoru dospělých, jinak host odpovídá ubytovateli za škody jimi způsobené, a za újmu na zdraví dětí.
 • Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle platných předpisů a je povinen způsobenou škodu uhradit ubytovateli ihned v hotovosti nebo platební kartou na místě. V případě, že tak host neučení, bere na vědomí, že bude jeho jednání možno posuzovat jako trestně právní a za účelem řešení na místě samém bude ubytovatelem přivolána Policie České republiky.
 • Ubytovatel neodpovídá ubytovaným hostům za škody na věcech, které nebyly uloženy na místa k tomu určená. Ubytovaný bere na vědomí a souhlasí s tím, že cennosti, elektroniku, finanční hostovost a jiné věci s hodnotou přesahující částku 5000,-Kč není host oprávněn ponechávat v pokoji (či na jiném místě ubytovacího zařízení) a je povinen si je odložit u ubytovatele v trezoru určeném k ochraně cenností a jiných hodnotnějších věcí oproti vydání potvrzení o převzteí k úschově s vymezním věcí, které byly do úschovy převzaty (host bere na vědomí, že ubytovatel nepřevezme do sůchovy věci, jejichž hodnota v souhrnu, převyšuje částku 20.000,-Kč. Pro případ porušení tohoto ustanovení neodpovídá ubytovatel hostovi za škody, ztráty, či zničení způsobené při proušení tohoto ustanovení ze strany hosta. 
 • V době od 22.00 hod do 6.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid a nerušit ostatní ubytované hosty. V případě, že host ani po upozornění ubytovatele či jím pověřené osoby nebude noční klid dodržovat či bude jiným způsobem jednat tak, že nebude dodržovat základní pravidla slušného a ohleduplného chování, nebo i přes upozornění ubytovatele bude host hrubě porušovat dobré mravy, nebo jinak hrubě porušovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu, je ubytovatel orpváněn jednostranně odstoupit od smlouvy o ubytování a ubytovný je povinnen prostor určený k jeho ubytování okamžitě vyklidt a opustit. V případě, že tak host neuční , bere na vědomí že bude jeho jednání možno posuzovat jako trestněprávní a za účelem řešení na místě samém bude ubytovatelem přivolána Policie České republiky. Stejná práva má ubytovatel vůči hostovi i v případě, žes e stejným způsobem chovají osoby uybtované s hostem nebo jeho návštěvy. Pro případ ostoupení ubytovatele od smlouvy o ubytování dle tohoto článku ubytovacího řádu je ubytovaný povinen zaplatit ubytovateli smluvní pokutu ve výši rovnající se počtu zbývajíchc dohodnutých nocí ubytování ve smlouvě o ubytování uzavřené mezi ubytovatelm a ubytovaným a dohodnuté ceně za jednu noc ubytování. Na tuto smluvní pokutu je ubytovatel orpváněn započíst již zaplacenou cenu ubytování.
 • Ve všech vnitřních prostorech hotelu a areálu je přísně zákázáno kouření a jiná manipualce s otevřeným ohněm a pro případ každého jednotlivého porušení tohoto zákazu je host povinen zaplatit ubytovateli smluvní pokutu ve výši 2000,-Kč za každé jednotlivé porušení tohoto zákazu.
 • V případě zjištění jakýchkoliv nedostatků nebo závad na pokoji je host povinen tyto uplatni na recepci ihned při zahájení ubytování. V případě pozdějšího nahlášení si hotel vyhrazuje právo odmítnutí reklamace jako nedůvodné nebo dokonce úmyslně způsobené hostem. V takovém případě má hotel právo na úhradu škody způsobené klientem. Tato úhrada je splatná v hotovosi nebo kartou na recepci ihned při zjištění nejpozději však před odjezdem z hotelu. V případě nesouhlasu hosta s provedneím úhrady škody je hotel oprávněn přivolat Policii ČR.
 • Motorová vozidla hostů ubytovacího zařízení smí být zaparkována jen na místech k tomu určených. V letním období, zejména v odobobí bouřek jsou hosté povinni parkovat automobily tak, aby nebyli zaparkovány pod stromy u kterých hrozí možnost zlomení/ulomení. V zimním období je host povinen dbát opatrnosti při pohybu v okolí ubytovacího zařízení z hlediska nebezpečí úrazu padajícím zmrzlým sněhem nebo rampouchy a z hlediska úrazu na náledí. Ubytovatel neručí za vozidla zaparkovaná v prostorech parkoviště či za věci nechané uvnitř vozidla.
 • Host bere na vědomí, že ubytovací zařízení je vybaveno záznamovým kamerovým systémem, který snímá některé vnitřní a venkovní společné prostory ubytovacího zařízení a areálu z důvodu zajištění bezpečnosti hostů a jejich majetku. Tento kamerový systém se záznamem snímá prostory v souladu se zákonnou úpravou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů v platném znění. Kamerový systém není instalován do prostor, které slouží k soukromým účelům (např. pokoje, sprchy, toalety, wellness apod.). 
 • V případě, že má host zájem o snídaňový balíček, musí o něj požádat maximálně do 20:00 v předchozím dni. V případě pozdějších objednávek hotel není povinen tuto službu hostovi poskytnout.
 • Ubytovatel neprovozuje hlídané parkoviště a neodpovídá tak za škodu způsobenou na dopravních prostředcích a věcech v nich ponechaných, nebude-li výslovně ubytovatelem prohlášené, že takové věci převzal do své úschovy. 
 • Do areálu (restaurace, konferenční prostory, bowling, club) není povoleno standardně donášet jakékoliv vlastní potraviny kromě speciální výživy pro nemocné osoby. Případný požadavek na vlastní potraviny je nutné nahlásit minimálně 1 den před plánovanou akcí. Na základě množství potravin a nápojů bude stanovan konzumační poplatek/korkovné. V případě zatajení donášky bude účtována sankce ve výši 5 násobku ceníkové položky (nebo položky podobné) areálu Modrá stodola. 
 • Hotel je oprávněn při nástupu hosta k ubytování požadovat na hostovi složení peněžité kauce ve výši 2.000,- Kč za pokoj. Kauce je vratná při odjezdu v plné výši, pokud host při odjezdu řádně předá pokoj a nezpůsobí svým jednáním škodu na majetku hotelu. V případě, že host svým jednáním způsobí škodu na majetku hotelu, bude vzniklá škoda hrazená především ze složené kauce. Bude-li vzniklá škoda vyšší než kauce, je host povinen tento rozdíl hotelu uhradit. Kauci je možno složit hotově nebo autorizací kreditní karty.
 • stížnosti hostů, návhry a podněty na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení příjímá recepce ubytovacího zařízeni nebo na emailu info@modrastodola.cz
 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení hotelu právo okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby a ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby, jak bylo shora uvedeno.
 • Ubytovatel si vyhrazuje právo podmínky vymezené tímto ubytovacím řádem kdykoliv měni a hosty.
 • Součástí tohoto řádu je příloha s pokutami za porušení jednotlivých ustanovení. 
 • Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dne 1.10.2016 a byl v úplném znění zveřejněn na internetových stránkách hotelu www.modrastodola.cz  a dále je viditelně umístěn na recepci hotelu v českém a anglickém jazyce.

 

Příloha č. 1

Pokuta za kouření  mimo vyhrazené prostory  2000,-
Pokuta za nenahlášený vstup se zvířaty 2000,-
Pokuta za vynášení jídla ze snídaní 500,-
Pokuta za vnášení jídla do prostor wellness 500,-
Pokuta za parkování automobilu přes noc bez nahlášení na recepci 2000,-
Pokuta za manipulaci s ,,otevřeným ohněm´´ (svíčky apod.) 2000,-
Pokuta za manipulaci s nábytkem a vybavením hotelu 1000,-
Pokuta za využívání nedovolených přístrojů (vařiče, ohřívače apod.) 2000,-

Ztráta: 

Ručník 300,-
Osuška 500,-
Hotelová předložka 300,-
Župan 800,-
Hotelová karta 100,-
Poškození pokoje (náklady na opravu + ušlý zisk)                 dle rozsahu

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INDIVIDUÁLNÍ OBJEDNATELE SLUŽEB HOTELU

Všeobecné obchodní podmínky vymezují vztahy s osobami nebo partnery, se kterými není uzavřena dvoustranná obchodní smlouva.U skupinových rezervací platí individuální skupinové podmínky, které budou sděleny-potvrzeny při rezervaci.

 1. OBJEDNÁVÁNÍ POBYTŮ
 • Objednat pobyt v hotelu relax park – MODRÁ STODOLA lze jenom písemnou formou (poštou, e-mailem nebo vyplněním a odesláním formuláře na webových stránkách.
 • Objednávka pobytu je přijata písemným potvrzením oprávněné osoby ze strany zařízení hotelu
 • Rezervace a objednání pobytu může být přijato a potvrzeno také na základě uvedení čísla platné platební karty jako garance. V případě nečerpání služeb bude účtován poplatek dle stornovacích podmínek.
 • On-line rezervace je závazná. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v potvrzení rezervace.
 1. ZÁVAZNÁ REZERVACE
 • Závaznou rezervací se rozumí závazek ubytovatele rezervovat pro ubytovaného dohodnutý počet ubytovacích míst na dohodnutý termín a zároveň závazek ubytovaného této rezervace v dohodnutou dobu využít, případně zaplatit ubytovateli stornovací poplatek v případě, že svou závaznou rezervaci zruší, nebo jí využije jen zčásti.
 • Při závazné rezervaci může ubytovatel po ubytovaném požadovat předem složení zálohy ve výši 30 – 100 % celkové ceny.
 • Stornovací poplatky pro jednotlivce představují náhradu škody způsobenou ubytovateli při zrušení závazné rezervace a činí:
  • • do 48 hodin před příjezdem bez storno poplatků
  • • od 48 – 24 hodin storno poplatek ve výši ubytování na 1 noc
  • • 24 hodin a méně nebo “No Show” storno poplatek ve výši celé rezervace
 • Ubytovatel vrátí ubytovanému zálohu sníženou o stornovací poplatek nejpozději do 14 dní po písemném oznámení ubytovaného o zrušení závazné rezervace k poslednímu dni předčasně ukončeného pobytu.

Záloha může být vrácena výhradně stejným způsobem, jakým byla uhrazena (kartou, převodem, hotově)

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY
 • Cenu pobytu může klient uhradit v recepci zařízení hotelu při příjezdu v hotovosti nebo kreditní kartou. (seznam akceptovaných karet je k dispozici na recepci hotelu)
 • Cenu pobytu může klient před příjezdem převést bankovním převodem na bankovní konto hotelu. Potvrzení o úhradě pobytu bankovním převodem je nezbytné předložit při příjezdu v recepci hotelu pokud není domluveno jinak.
 • V případě rezervace přes online rezervační formulář je host povinen zadat platnou kreditní kartu s dostatečným limitem pro online platby. Platba bude provedena přes zabezpečené rozhraní společnosti GOPAY. 

V případě využití formy bankovního převodu klient obdrží “Proforma fakturu“ na celkovou ceny pobytu, jehož splatnost je 5 dní.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA
 • Uzavřením smlouvy o ubytování získává klient právo na běžné užívání najatých prostor, zařízení ubytovacího podniku, které mohou hosté běžně a bez zvláštních podmínek používat, a na běžnou obsluhu. Klient musí svá práva uplatňovat v souladu s případnými hotelovými směrnicemi anebo předpisy pro hosty (domovní řád).
 • Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace.
 • Klient je povinen zaplatit dohodnutou cenu včetně případných dalších nákladů, které vznikly z důvodů zvláštních služeb, které požadoval on sám anebo hosté, kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty a poplatků stanovených obcí Horoměřice  (poplatek za lůžko, rekreační nebo lázeňský poplatek) 
 • Klient je povinen uhradit cenu za ubytování včetně poplatků v okamžiku příjezdu do hotelu. Úhradu je možné provést hotově nebo platební kartou
 • Klient ručí ubytovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on sám nebo host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle klienta využívají služeb ubytovatele.
 1. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVATELE
 • Ubytovatel může klientovi resp. hostům poskytnout adekvátní náhradní ubytování (stejné kvality), pokud to bude pro smluvního partnera přijatelné, zvláště pokud bude rozdíl v ubytování zanedbatelný a věcně odůvodněný. Věcně odůvodněným se rozumí stav, kdy se prostor (prostory) stal/y (je/sou) nepoužitelné, kdy si právě ubytovaní hosté prodlouží pobyt, kdy byl proveden nadměrný počet rezervací nebo jiná důležitá provozní opatření podmiňující tento krok. Případné vícenáklady na náhradní ubytování jsou k tíži ubytovatele.
 • Ubytovateli přísluší právo své služby kdykoliv vyúčtovat resp. je vyúčtovávat průběžně.
 • Ubytovatel je povinen poskytnout dohodnuté služby v rozsahu odpovídajícím jeho standardu.
 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KLIENTA, STORNOPOPLATKY
 • do 48 hodin před příjezdem bez storno poplatků
 • od 48 – 24 hodin storno poplatek ve výši ubytování na 1 noc
 • 24 hodin a méně nebo “No Show” storno poplatek ve výši celé rezervace

REKLAMAČNÍ ŘÁD HOTELU

Článek I. – ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tento Reklamační řád upravuje způsob uplatňování nároků klienta vyplývajících z odpovědnosti Relax park Modrá stodola, se sídlem Kamýcká 651/31, 165 00 Praha 6, IČ: 05704545, DIČ: CZ05704545,  (dále jen „Hotel“) za vady poskytnuté služby a jejich vyřizování.
 2. Tento Reklamační řád se vztahuje na služby poskytované Hotelem. Nároky vzniklé z přepravy se uplatňují a vyřizují na základě platných přepravních předpisů dopravních společností.

Článek II. – UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACÍ

 1. V případě vadně nebo neúplně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány ve smlouvě s Hotelem, vzniká klientovi právo na reklamaci. Své právo uplatňuje vůči Hotelu prostřednictvím jeho pověřených pracovníků nebo jiné jím pověřené osoby, a to v místě a čase poskytování služby.
 2. Reklamaci služeb lze uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení pobytové akce, jinak právo na reklamaci zaniká.
 3. Reklamaci může klient uplatnit ústně nebo písemně. V případě ústního reklamačního podání, není-li reklamaci v plném rozsahu vyhověno ihned, je klient povinen podat bez zbytečného odkladu reklamaci písemně nebo se zástupcem Hotelu sepsat reklamační protokol s uvedením data, předmětu reklamace a stanovisek klienta i zástupce Hotelu. Zástupce Hotelu je na žádost klienta povinen s ním reklamační protokol sepsat.
 4. Klient je povinen uplatnit reklamaci včas a bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava. Uplatnění reklamace v místě a čase čerpání služby umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se komplikuje průkaznost i objektivnost posouzení, a tím i možnost řádného a včasného vyřízení reklamace.
 5. Klient je povinen při uplatňování reklamace svou reklamaci řádně zdůvodnit, event. skutkově podložit a dodat potřebné doklady (smlouvu, doklad o zaplacení, atd.). 
 6. Reklamační protokol se vždy vyhotovuje ve dvou originálech, z nichž jeden zůstává klientovi a jeden Hotelu.

Článek III. – VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ

 1. Pracovník Hotelu odpovědný za vyřizování reklamací je povinen reagovat do 30 dnů ode dne doručení reklamace, ve složitějších případech do 2 měsíců od jejího uplatnění.
 2. Klient je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, specifikovat důvody, eventuelně navrhnout způsob jejího vyřízení, pokud se reklamace prokáže jako odůvodněná.
 3. Vyřízení oprávněné reklamace spočívá v bezplatném odstranění vady služby nebo doplnění služby, je-li to podle charakteru možné v poskytnutí náhradní služby. Není-li to možné, poskytne Hotel přiměřenou slevu z ceny sjednané a reklamované služby, kterou pro vady nemohl klient využít vůbec. Klient ztrácí nárok na slevu z ceny, jestliže uplatní reklamaci na vadu služeb až po částečném využití služeb.
 4. V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části odůvodněná, je možné nabídnout náhradní službu nebo poskytnout přiměřenou slevu.
 5. O výsledku šetření bude klient písemně informován.

Nebude-li klient s výsledkem šetření souhlasit, může požádat o přehodnocení věcného vyřízení reklamace funkčně nadřízeného pracovníka. Ten rozhodne o námitkách klienta v termínu do 30 dnů od jejich obdržení a jeho rozhodnutí je konečné.

Článek VI. – OSTATNÍ USTANOVENÍ

V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele. 

Ochrana spotřebitele:

Poskytujeme Vám tímto před uzavřením smlouvy o ubytování veškeré informace dle ustanovení § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

relax park – MODRÁ STODOLA, jakožto ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům následující informace:

ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz “

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

 

 

 1. DÁRKOVÉ POUKAZY
  • Zakoupené dárkové poukazy jsou nevratné. Platí pouze po dobu trvání uvedenou na poukazu (max. 1 rok).
  1. ZMĚNY SLUŽEB
  • Nabízené služby v zařízení se mohou v průběhu roku měnit. Klient je povinen řídit se aktuální nabídkou služeb .
  • Za nevyčerpané objednané služby a za změny objednaných služeb v ubytovatel neposkytuje žádnou finanční náhradu.
  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.10. 2016. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi ubytovatelem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.
  • Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce pobytu použije ubytovatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovatelem a klientem
  1. Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele: Relax park Modrá stodola, se sídlem Kamýcká 651/31, 165 00 Praha 6, IČ: 05704545, DIČ: CZ05704545, adresa pro doručování elektronické pošty:sales@modrastodola.cz  telefonní číslo: +420 220 406 444
  2. hlavní předmět podnikání ubytovatele: poskytování ubytovacích služeb;
  3. označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek uvedených v písemné smlouvě o ubytování;
  4. cena poskytované služby: celková cena za poskytnuté služby je dle aktuálních smluvních platných cen. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré daně a poplatky;
  5. způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování v hotovosti nebo bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo a variabilní symbol ubytovatel ubytovaným hostům sdělí písemně;
  6. náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty poskytující služby prostředků komunikace na dálku a tyto náklady se neliší od základní sazby;
  7. údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit na orgán dohledu:
  1. v souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu.
  2. označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený smlouvou o ubytování: Česká republika;
  3. údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat za trvání smlouvy o ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk;