GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation)

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů
V platnosti od 25. května 2018

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

 1. Správce osobních údajů

 

Relax park-Modrá stodola, s.r.o.

IČ: 05704545, DIČ: CZ05704545     
Kamýcká 651/31, 165 00 Praha 6   (sídlo)

Správce je poskytovatelem ubytovacích služeb a služeb s tím spojených (wellness, konferenční služby, cateringové služby)

Kontaktní údaje správce:
Martin Herzman, telefon: +420220406444 email: m.herzman@modrastodola.cz

Účel zpracování osobních údajů:
Ubytování a služby s tím spojené
Právní základ zpracování osobních údajů:
souhlas se zpracováním osobních údajů udělený z důvodu ubytování

Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění ubytování a s tím spojených služeb v rámci relax parku Modrá stodoa s.r.o.

 1. Účel/y zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem

 • poskytování ubytovacích služeb
 • poskytování doplňkových služeb
 • vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví

 

 1. Zpracovávané informace

a) Poskytování ubytovacích služeb:

jméno a příjmení, datum narození, věk, bydliště, pohlaví, účel pobytu,  spz automobilu zaparkovaného na parkovišti areálu, telefonní číslo, e-mailová adresa

b) Poskytování wellness služeb
Jméno a příjmení, email, telefon, datum a čas rezervace
C) Poskytování gastronomických služeb
Jméno a příjmení, email, telefon, datum a čas rezervace
D) Poskytování sportovních služeb (bowling apod.)
Jméno a příjmení, email, telefon, datum a čas rezervace
e) Při registraci do věrnostního systému
Jméno a příjmení, email, telefon, adresa

 1. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu III a) jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem. V bodech b, c, d po dobu do konce následujícího kalendářního roku po datumu uskutečnění rezervace. V bodě D) do výpovědi věrnostního programu ze strany klienta či poskytovatele služby.

 1. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 • právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
 • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
 • právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže
 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;
 • právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům.. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování služeb vymazat nesmíme;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

 1. Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 1. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování ubytovacích služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout služby.